Categoriearchief: Prins Hendrikbrug

Politiek wil doorpakken met plan nieuwe Prins Hendrikbrug

Een meerderheid in de Leeuwarder gemeenteraad spant zich tot het uiterste in om een gedegen plan voor een nieuwe beweegbare Prins Hendrikbrug mogelijk te maken. Over een paar weken is duidelijk of de politiek inderdaad kiest voor de lang bestaande wens de brug weer beweegbaar te maken voor meer dynamiek in de binnenstad en minder risico’s op het Van Harinxmakanaal.

Onder aanvoering van Klaas Zwart (PvdA) en Piet van der Wal (PAL Groen Links), beiden al jaren voorstander van een beweegbare brug, Ze stelden voor om een definitief ontwerpplan te maken voor het bevaarbaar maken van de gehele zuidoostelijke vaarroute over de binnenstadsgracht, het Nieuwe Kanaal ende Greons tot aan het Van Harinxmakanaal.

Met dit beoogde ontwerpplan kan de laatste stap worden gezet naar de daadwerkelijke aanpak van onder meer de Prins Hendrikbrug in de Leeuwarder binnenstad. Uitvoering zou dan ieder moment kunnen beginnen, als uiteraard het geld beschikbaar is. D66, de FNP, lijst Tilma en Verenigd links staan sympathiek tegenover het plan van Zwart en Van der Wal en kunnen het voorstel aan een ruime meerderheid helpen.

Het benodigde geld voor het plan, zo’n € 160.000 moet gevonden worden in de tussentijdse begroting. Naar verwachting op 9 mei a.s. wordt het plan in stemming gebracht.

Dynamiek binnenstad en veiligheid Van Harinxma

Museumhaven Leeuwarden is uiteraard blij met de stap die nu is gezet. Al decennia staat de huidige vaste brug ter discussie. De initiatiefnemers, Chris Borsten en Niek Donker, menen dat een beweegbare Pr ins Hendrikbrug niet alleen de binnenstad van Leeuwarden versterkt doordat het meer recreatieverkeer van toeristen en bewoners mogelijk maakt.

Ook kan door een alternatieve route via de stad, het Van Harinxmakanaal vermeden worden, dat door opwaardering naar beroepsvaart klasse V steeds drukker wordt met grotere scheepvaart. Die opwaardering leidt tot meer risico’s voor de pleziervaart. Met bovendien meer treinverkeer over de spoorbrug over hetzelfde kanaal, zullen de wachttijden voor die brug en daarmee de onveiligheid voor de pleziervaart alleen maar toenemen.

 

 

Maandag 14 maart: burgerinitiatief beweegbare PH- brug in gemeenteraad

Aanstaande maandag, 14 maart 2016, staat van 19.00 – 20.30 uur het burgerinitiatief Beweegbare Prins Hendrikbrug op de agenda van de gemeenteraad. De raad gaat dan in op het onderzoek dat Grontmij afgelopen jaar op verzoek van de raad heeft gedaan naar de effecten van de beweegbare brug. Uiteraard is iedereen van harte welkom om op de publieke tribune plaats te nemen.

In december 2014 hebben initiatiefnemers Chris Borsten en Niek Donker van en namens Stichting Museumhaven Leeuwarden het burgerinitiatief ingediend om de huidige vaste Prins Hendrikbrug middenin de binnenstad van Leeuwarden weer beweegbaar te maken; net zoals het was voor 1970. De eerste stap naar meer economische stimulans voor de binnenstad door de kansen van de waterrijke infrastructuur optimaal te gaan benutten.

Aansluitend heeft de gemeenteraad wethouder T.Koster verzocht een nader onderzoek te doen naar de verschillende effecten van de beweegbare brug, als actuele aanvulling op alle reeds bekende onderzoeken eerder, zoals ook nog in het recente (2015) plan Waterfront Leeuwarden. Maandag a.s. buigt de gemeenteraad zich vragenderwijs over het onderzoek, het besluit volgt dan in een latere vergadering (datum nog niet bekend).

Historische tijden: Stelt u zich voor dat koning Willem- Alexander feestelijk de nieuwe, weer beweegbare Prins Hendrikbrug onthuld, zo eind 2017. Is dat geen fantastische kans voor de aanstaande Culturele Hoofdstad Leeuwarden om definitief en in alle facetten Hoofdstad Watertechnologie te zijn in watersportprovincie nummer 1, Friesland?

 

 

 

 

 

Notitie wethouder Koster over effecten beweegbare PH- brug: geen reden tot veel optimisme

Museumhaven Leeuwarden plaatst hieronder de formele bekendmaking door het College van het lang verwachte rapport van wethouder T.Koster naar de economische effecten van een beweegbare Prins Hendrikbrug zoals door de gemeenteraad verzocht naar aanleiding van ons burgerinitiatief. De onderstaande tekst is integraal overgenomen.

Bestuurlijke presentatie

Vergadering: Vergadering College van Burgemeesters en Wethouders 16-2-2016
Onderwerp: Beweegbare Prins Hendrikbrug en oostelijke vaarroute naar de binnenstad

Besluit B&W
1. De Notitie Beweegbare Prins Hendrikbrug en oostelijke vaarroute is vastgesteld;
2. De brief aan de gemeenteraad over de motie beweegbare Prins Hendrikbrug en oostelijke vaarroute is vastgesteld.
Toelichting
Op verzoek van de raad is gekeken naar de effecten van het beweegbaar maken van de Prins Hendrikbrug, al dan niet in combinatie met een goed bevaarbare oostelijke vaarroute naar de binnenstad via het Nieuwe Kanaal en de Zuiderstadsgracht.
De effecten en kosten van deze maatregelen zijn in een notitie op een rij gezet.
Een beweegbare Prins Hendrikbrug en het goed bevaarbaar maken van de oostelijke vaarroute zijn belangrijke voorwaarden om het aantal vaarrecreanten dat Leeuwarden bezoekt te laten groeien. Er wordt van uitgegaan dat een groei met 20% mogelijk moet zijn als deze vaarroute wordt opgewaardeerd en in de binnenstad voldoende voorzieningen en activiteiten zijn voor de vaarrecreant. In het kader van Waterfront Leeuwarden en Culturele Hoofdstad 2018 worden al diverse maatregelen getroffen die zorgen voor een aantrekkelijke binnenstad, ook voor de watersporter.

Uit onderzoek naar de verkeerseffecten blijkt dat het bedienen van de bruggen over de Zuiderstadsgracht en het Nieuwe Kanaal nogal wat gevolgen heeft voor de doorstroming van het verkeer en voor de bereikbaarheid vanuit het zuiden van de binnenstad. In de zomervakantieperiode is de verkeersoverlast van de brugbediening buiten de spitsperioden beheersbaar. De kans is wel groot dat brugbediening op vrijdag- en zaterdagmiddag niet mogelijk is. Dit vooral vanwege de bereikbaarheid van de Parkeergarage Zaailand en Winkelpark De Centrale. Buiten de zomervakantie, als het autoverkeer drukker is en de bussen frequenter rijden, geeft brugbediening overdag op de vaarroute het Nieuwe Kanaal en Zuiderstadsgracht te veel verkeersoverlast. Bediening zal dan alleen tijdens de avonduren mogelijk zijn.

Om de gehele oostelijke route naar de binnenstad bevaarbaar te maken is een investering in bruggen en vaarroute noodzakelijk van tussen de € 8,25 en € 8,75 miljoen. Hiervan is tussen de € 4 en € 4,5 miljoen nodig voor een volledig nieuwe beweegbare Prins Hendrikbrug. Het door Groen Links voorgestelde alternatief voor de Prins Hendrikbrug is ca. € 0,4 miljoen goedkoper. Doordat bij dit alternatief het onderhoud duurder is en eerder vervangingsinvesteringen nodig zijn, zal dit voordeel op de lange termijn weer wegvallen.
Het bedienen en onderhouden van de bruggen over de oostelijke vaarroute naar de binnenstad kost € 100.000,– extra per jaar.

De provincie onderzoekt een aantal varianten om het capaciteitsprobleem van de spoorbrug over het Van Harinxmakanaal in de spoorlijn Leeuwarden – Zwolle op te lossen. Als in 2021 over deze spoorbrug vier treinen per uur richting Zwolle moeten gaan rijden, blijft met de huidige brug onvoldoende tijd over voor een goede doorvaart voor de scheepvaart. Een van de aangegeven oplossingsvarianten is het aanpassen van de staande mastroute door het centrum van Leeuwarden. De provincie is tot de conclusie gekomen dat dit geen structurele oplossing is voor het probleem van de spoorbrug. Het is dan ook niet te verwachten dat uit de provinciale middelen voor het oplossen van het capaciteitsprobleem van de spoorbrug geld beschikbaar komt voor de verbetering van de oostelijke vaarroute naar de binnenstad.

In de gemeentebegroting is geen ruimte opgenomen voor investeringen in de oostelijke vaarroute, dus ook niet voor een nieuwe beweegbare Prins Hendrikbrug. Bij de Midterm Review in het voorjaar van 2016 zal een afweging gemaakt kunnen worden of een dergelijke investering wenselijk en/of mogelijk is.
Indien gekozen wordt voor het beweegbaar maken van de Prins Hendrikbrug is de uitvoering pas na 2018, in de volgende collegeperiode, aan de orde.

Leerlingen Piter Jelles bedenken oplossingen nieuwe, beweegbare PH- brug

Leerlingen van drie derde klassen van het Leeuwarden Lyceum / Technasium Piter Jelles bedachten de afgelopen maanden bijzonder verrassende oplossingen en ontwerpen voor een nieuwe beweegbare Prins Hendrikbrug.

De school vroeg Museumhaven Leeuwarden mee te denken over een les- serie binnen het vak Ontwerpen & Onderzoeken met als inzet het bouwen van een beweegbare PH- brug. In november gaf Museumhaven de leerlingen een pakket eisen en achtergronden mee voor hun onderzoek. Afgelopen week presenteerden de leerlingen in 22 groepjes hun beweegbare brug- modellen. Aan de hand van digitale presentaties, schetsen, technische tekeningen, modellen en zelfs een enkele animatiefilm vertelden ze trots over hun ontwerpfilosofie en keuzes en legden ze de werking van hun model uit.

In de uiteindelijke beoordeling vroeg Museumhaven Leeuwarden het advies en inzicht van Hus en Hiem. Verrassende bruggen en bijzondere ontwerpen zoals de waterdruppelbrug, sommige spectaculair zoals de op hydraulische pijlers rustende afzinkbare brug (wellicht een wereldprimeur?) en een oprolbare brug; sommige ontwerpen briljant, andere vooral functioneel in vorm maar bijzonder in ontwerp of uitstraling. ‘Vooral mooi om te zien hoe de leerlingen zich hebben vastgebeten in het onderwerp, wat leerlingen kunnen en durven bedenken en hoezeer ze op zoek gaan naar eigen ontwerpkeuze en dat vertalen in studie en model’, luidde samengevat het gezamenlijke oordeel.

Museumhaven Leeuwarden is verheugd over de samenwerking met Piter Jelles en prijst de inzet, het onderzoek, de presentaties en de verrassende uitkomsten van de klassen 3A,B en G van het Piter Jelles. Hieronder een selectie van de 22 ontwerpen. Alle leerlingen bedankt!

Centralisatie brugbediening in gemeenteraad 09-11

Vandaag, 9 november, bespreekt de gemeenteraad van Leeuwarden (o.a.) het voorstel voor centralisatie van de brugbediening in de gemeente en omliggende dorpen. Provincie Fryslân en gemeente werken samen aan het verbeteren van de brugbediening voor de recreatievaart, door afstemming van openingstijden, het afschaffen van pauzes en het ‘klompgeld’ en het zoveel mogelijk centraal bedienbaar maken van bruggen. Een complexe operatie, die inzichtelijk is gemaakt in het uitgebreide Projectplan dat door het Provinciale Friese Merenprojectbureau is gemaakt. Voor wie het gesprek in de raad wil bijwonen, het begint om 21.00 uur en meer informatie vindt u hier.

Onderzoek provincie spoorbrug Van Harinxma; verlegging staande mast route?

De provincie Fryslân onderzoekt hoe het verder moet met de spoorbrug in het Van Harinxmakanaal om te komen tot zoals ze schrijft, een robuuste oplossing voor trein- en waterverkeer. De eerste optie is een interessante vanwege de verlegging van de staande mast route. Onderstaand geven we de volledige tekst weer van het persbericht van de provincie van vandaag, 14 oktober 2015:

De provincie Fryslân onderzoekt een oplossing voor de spoorbrug bij het Van Harinxmakanaal op het spoortraject van Leeuwarden naar Zwolle. Deze biedt op termijn onvoldoende doorvaartmogelijkheden voor de scheepvaart om de brug te passeren. Met de NS zijn namelijk afspraken gemaakt voor het rijden van vier treinen tussen Leeuwarden en Zwolle in 2021. Hierdoor kan de brug minder vaak open voor scheepvaart.

De provincie Fryslân wil hiervoor nu de volgende drie oplossingen verder onderzoeken. Dit om tot een robuuste oplossing te komen voor trein en scheepvaart.

Aanpassen staande mastroute

Door de staande mastroute te verleggen via het centrum van Leeuwarden, wordt de spoorbrug op het Van Harinxmakanaal minder belast. Door de beroeps- en recreatievaart deels te scheiden ontstaat er meer ruimte voor de beroepsvaart om de spoorbrug te passeren. Alleen de beroepsvaart en diepstekende zeiljachten varen dan via het Van Harinxmakanaal en de spoorbrug.

Vervangen spoorbrug

Bij deze oplossing worden alle mogelijke opties onderzocht voor het moment dat de spoorbrug moet worden vervangen. De brug bereikt over circa 25 jaar het einde van haar technische levensduur. Onderzocht wordt welke uitwerking de beste oplossing biedt om de doorvaart van schepen en het passeren van treinen op de beste manier te laten plaatsvinden.

Baggeren

Door het traject Fonejacht – Leeuwarden op het Van Harinxmakanaal verder uit te diepen kan de spoorbrug met een normale snelheid worden gepasseerd door de beroepsvaart. Grote schepen hebben op dit moment onvoldoende bodemvrijheid (ruimte voor de kiel) waardoor deze schepen de brug nu langzamer moeten passeren.

Resultaten

De drie oplossingsrichtingen worden de komende tijd verder onderzocht. Hierbij brengt de provincie de kosten en effecten van de oplossingen in kaart. De verwachting is dat de resultaten in het voorjaar van 2016 bekend zijn.” (einde persbericht provincie Fryslan).

 

 

De ophaalbare PH- brug van Piet van der Wal

Gemeenteraadslid Piet van der Wal en PAL Groen Links verblijden ons – voorstanders van een beweegbare Prins Hendrikbrug – met ‘hun’ ophaalbare Prins Hendrik-brug. Komende maandag zal Van der Wal het plan ook inbrengen in de raad en het plan meegeven aan wethouder Thea Koster om het toe te voegen aan het lopende onderzoek. Hebt u ook een brugplan? Mail het naar info@museumhavenleeuwarden.nl. Piet presenteert:

VIDEO: De ophaalbare brug van PAL Groen Links

“Als uitwerking van het door het raad van Leeuwarden ondersteunde burgerinitiatief “Beweegbare Prins Hendrikbrug Leeuwarden” stelt de raadsfractie van PAL GroenLinks voor de bouw van een nieuwe Prins Hendrik-OPHAAL-brug op basis van het huidige brugplein over de Zuidergracht/Museumhaven te Leeuwarden. Deze ophaalbrug herstelt de recreatieve staandemast-vaarroute langs de zuidkant van de binnenstad en door Nieuwe kanaal (Emmakade). Deze animatievideo geeft een indruk van de mogelijkheden de investeringskosten te drukken door gebruik te maken van de (fundamenten) van de middenpijler , de landhoofden en een deel van het bestaande brugdek.”

 

Tevreden terugkijken op Kunst aan de Haven

Museumhaven Lwrd tijdens Kunst aan de Haven,6 en 7 juni 2015

Museumhaven Leeuwarden tijdens Kunst aan de Haven,6 en 7 juni 2015; dichters dragen voor aan boord van de Waalschokker WUTA,

De kunstmanifestatie Kunst aan de Haven 2015 afgelopen weekend 6-7 juni is in alle opzichten geslaagd. Het mooie weer, de unieke locaties en de diversiteit aan kunstenaars en artiesten trokken afgelopen weekend veel bezoekers naar de zonovergoten Museumhaven van Leeuwarden.

Het publiek was lovend over het kwalitatief hoge niveau, de diversiteit, de unieke locaties en de passie en beleving die de kunstenaars met hun werk toevoegden aan het thema reizen; de haven als begin- en eindpunt van een reis. De schepen en de panden aan de kade, de Museumhaven, Harmonie, Kunstkade, De Bres, ARK Fryslan, bibliotheek…het bleek een mooie route met verrassende belevingen waar veel plezier aan werd beleefd.

Het is een mooi begin geweest…en nu op naar volgend jaar!

Kunst aan de Haven Leeuwarden

Kom dit weekend genieten van de prachtige kunstmaniestatie in Leeuwarden, tussen Harmonie en ARK Fryslan. Vrij toegankelijk.

Piet’s Weer vanuit Museumhaven

Luister voor het weer vandaag en de rest van de week naar Piet Paulusma, die vanuit Museumhaven Leeuwarden de zonnige kant van Leeuwarden beschouwt en gehoor geeft aan de beweegbare Prins Hendrikbrug: http://www.pietsweer.nl/videos/2015/1-juni-2015-piets-weerbericht-2/