Donaties / ANBI

Stichting Museumhaven Leeuwarden is een erkende ANBI- instelling, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat giften aan Stichting Museumhaven Leeuwarden voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn. 

Omdat de Museumhaven een culturele instelling is, mag een gift extra worden verhoogd met 25 % en vervolgens worden afgetrokken bij de aangifte inkomstenbelasting. Voor de Vennootschapsbelasting geldt dat 1,5 keer het bedrag van de gedane giften  in mindering mag worden gebracht op de winst.

De Geefwet, ingegaan op 1 januari 2012, regelt deze fiscaliteit en is vrij complex. Als u vragen heeft over de aftrekmogelijkheden in het kader van deze wet dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester, de heer W.Onrust, via zijn mailadres: wouteronrust@hotmail.com.

Deze pagina bevat alle relevante gegevens ten aanzien van de ANBI Stichting Museumhaven Leeuwarden, met fiscaal nummer: 814588554 (RSIN).

Contactgegevens:

Postadres: Wirdumerpoortsdwinger 8, 8911 LK Leeuwarden

Internetadres: www.museumhavenleeuwarden.nl

Mailadres: info@museumhavenleeuwarden.nl

Bestuurssamenstelling:
De heer A. Schaafsma (voorzitter);  de heer W.Onrust (penningmeester); de heer N. Donker (vicevoorzitter / woordvoerder); de heer B. Aalbers (secretaris) en mw. M.Griep (algemeen bestuurslid).

Beloningsbeleid:
Het gehele bestuur net als haar bootsman van Stânfries X, werkt als vrijwilliger, enkel noodzakelijke onkosten t. b. v. Stichting Museumhaven Leeuwarden worden vergoed. Er zijn geen betaalde medewerkers in dienst.

Doelstelling;
– Het beheren van een Museumhaven in Leeuwarden;
– Verschaffen van ligplaatsen voor historische schepen die een bepaalde periode in de binnenvaart in de regio representeren. Ligplaatsen zowel permanent als voor passanten in verband met de levendigheid in de Museumhaven;
– Bijdragen aan het behoud van historische schepen, door het bieden van ligplaatsen en het bevorderen van contacten tussen eigenaren/bewoners van historische schepen en andere geïnteresseerden;
– Bijdragen aan een aantrekkelijke stad en regio, door het streven naar een hoogwaardig aanbod van aantrekkelijke schepen die een bepaalde periode in de binnenvaart representeren en door het organiseren van publieksevenementen;
– Bevorderen van het verzamelen van kennis over de geschiedenis van de schepen die in de Museumhaven liggen.

Speerpunten:

Om de doelstelling te verwezenlijken heeft het bestuur de volgende speerpunten opgesteld:
– Het behoud van de haven en de kansen voor de historische schepen;
– De uitvoering van plannen om de zichtbaarheid van de Museumhaven te vergroten;
– De bevaarbaarheid stimuleren en de aantrekkelijkheid van het gebied vergroten door het weer beweegbaar maken van de Prins Hendrikbrug;
– Borgen prettige woon-, leef- en verblijfsomgeving;
– Stimuleren van cultuur en kunst (mede als drager van onze speerpunten);
– Het geven van educatie m.b.t. het transport via het water in vroegere tijden en de rol van de historische schepen hierin;
– Instandhouding voormalige beurtvaarder Stânfries X.

Jaarverslagen / Resultaten

Verslagen van de activiteiten en financiële verantwoordingen zijn te vinden in onze jaarverslagen. Hieronder kunt u de verschillende jaarverslagen en ANBI gegevens downloaden.

2014: – Jaarverslag St.Museumhaven Lwrd 2014Resultatenoverzicht 2014– Balans per 31-12-2014

2015: Jaarverslag St.Museumhaven Lwrd 2015Resultatenoverzicht 2015 –  Balans per 31-12-2015.

2016: Jaarverslag MHL 2016Resultatenoverzicht 2016

2017: Jaarverslag MHL 2017  –  Stichting MHL Fin. Jaarverslag 2017